1. Atsauces tekstā

Veidojot atsauci darba tekstā, ir jāievēro šādi noteikumi:

Atsaucei uz autoru jāsatur publikācijas autora vai rakstu krājuma redaktora uzvārds. Ja autors nav zināms, t.i., ja citējamais darbs ir anonīms, uzvārda vietā lietojiet norādi “Anon”.

Citējot specifiskus avotus, kuru autorība nav tik svarīga kā to funkcijas, piemēram, vārdnīcas vai enciklopēdijas, autora vietā parasti norāda darba nosaukumu. Tas pats attiecas arī uz autoru kolektīvu darba produktiem, ja neviens no autoriem nespēlē dominējošo lomu, piemēram, uz filmām.

Norādot publikācijas datumu, izmanto gadu. Ja precīzais publikācijas gads nav zināms, iekavās norādiet aptuveno gadu, piemēram, “ca. 1670”.

Tātad, atsauces var izskatīties šādi:

• (šeit autora uzvārds ir teikuma neatņemama daļa, tāpēc iekavās norādīts tikai gads): “Frye (1983) elaborates Giammbattista Vico’s chronology of cultural development of society.”

• (šeit autora uzvārds nav teikuma neatņemama daļa, tāpēc tas kopā ar gadu ir norādīts iekavās): “We may refer to the later elaboration of Giammbattista Vico’s chronology of cultural development of society (Frye 1983) to see how it may be adapted to interpretation of historical changes in expressive qualities of language.”

Ja darbā ir atsauces uz vairākām viena autora grāmatām un šīs grāmatas izdotas viena gada laikā, tās atšķirt palīdzēs mazie latīņu alfabēta burti (a, b, c utt.), tos pievienojot gadam:

• “Mailer (1974b) states his position with clarity and precision…”

Ja darbam ir divi autori, jāiekļauj abu autoru uzvārdi:

• “A recent research (Anderson and Cuhn 2004) has proved mutual dependence of the factors.”

Ja publikācija ir triju vai vairāku autoru darba rezultāts, norādiet tikai pirmā autora uzvārdu, tam pievienojot apzīmējumu “et al.”:

• “A new authoritative study (Matthew et al. 2006) indicates to growing interest in land acquisitions in the Mediterranean.”

Ja atsaucaties uz avīzes rakstu, kura autors nav norādīts, autora uzvārda vietā izmantojiet avīzes nosaukumu:

• “Generally, the popularity of bank loans in recent years has grown significantly (The Capital 2006).”

Jūs varat veidot atsauces arī uz citā darbā citētu publikāciju. šādā gadījumā jānorāda abi avoti:

• “As early as 1957 Tykwer (1957 cited Mueller 1999) stated the principle of this method of substance extraction.”

Ja citējat tikai vienu no darbu krājuma autoriem, norādiet tikai attiecīgo autoru:

• “The importance of thorough preliminary analysis has been proved by recent crises in the industry (Brown 2006).”

Var veidot atsauces arī uz trešās personas viedokli, kas pieminēts cita autora publikācijā. šādā gadījumā norādiet gan idejas autoru, gan attiecīgās publikācijas autoru:

• “In a recently published interview Matthew Simons stated that it was time everyone in the industry strove for professional esteem (Jones 2004).”

Iekļaujot citātus darba tekstā, sekojiet šiem norādījumiem:

Ja citāts ir īsāks par vienu rindiņu, to var integrēt tekstā, izmantojot pēdiņas. Garākus citātus izceļ ar atkāpi, rindstarpu vai atšķirīga (mazāka) izmēra fontu. šādā gadījumā pēdiņas nav nepieciešamas.

Ņemot vērā, ka citējat tikai daļu no attiecīgās publikācijas, iekavās pēc gada norādiet lappuses numuru(us).

Ja izmantojat attēlus vai diagrammas no cita avota, noformējiet tās analoģiski tekstuālajiem citātiem.

Elektronisku avotu citēšana praktiski neatšķiras no citu avotu citēšanas, taču elektroniskie teksti ne vienmēr ir sadalīti lappusēs. Ja vēlaties norādīt precīzu vietu elektroniskā publikācijā, izmantojiet rindiņu numurus.